Čuješ?

Žrtve nasilja u porodici su usamljene, izolirane i ispunjene strahom.Bez obzira gdje i kada se nasilje u porodici dešava, ukoliko čuješ, vidiš, znaš. RAGUJ!

Vidiš?

Policija prva reaguje na prijavu nasilja u porodici. Zna kako pružiti zaštitu i predložiti mjeru!

Predloži mjeru uvijek i bez izuzetka

 

Znaš?

Nasilje je i tvoj problem.
Ne toleriši nasilje.
Zaštitne mjere čuvaju porodice od nasilja. 

Reaguj!

Znaš li da zaštitne mjere čuvaju porodice od nasilja?
Predloži mjeru uvijek i bez izuzetka.

Svrha zaštitnih mjera

Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici!

1. Zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor može se izreći osobi koja je učinila nasilje prema članu porodice sa kojim živi u stanu, kući ili nekom drugom stambenom prostoru, ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere nasilna osoba mogla ponovo učiniti radnje nasilja.

2. Zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u porodici može se izreći osobi koja je učinila nasilje u porodici.

3. Zaštitna mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja može seizreći osobi koja uznemirava ili uhodi člana porodice, a postoji opasnost da se takvo ponašanje ponovi.

4. Zaštitna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana može se izreći nasilnoj osobi radi otklanjanja uzroka njenog nasilničkog ponašanja ili ako postoji opasnost da ta osoba nasilje ponovi.

Cilj provedbe zaštitne mjere je potaknuti učinioca nasilja u porodici da postane svjestan svog nasilničkog ponašanja, prepozna svoju odgovornost, te usvoji obrasce nenasilničkog ponašanja.

5. Zaštitnu mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti nadležni sud izreći će nasilnoj osobi koja je nasilje učinila pod uticaje ovisnosti od alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, ako postoji opasnost da se radnje nasilja ponove.

Novosti

Čuješ, vidiš, znaš – reaguj! Spriječimo porodično nasilje!

Do sredine novembra ove godine u Sigurnoj kući, Udruženja građana “Vive žene” u Tuzli smješteno je 79 žrtava porodičnog nasilja i to 34 ženi i 45-ero djece. Znatno je to više u odnos na 65 žrtava koliko ih je u ovoj sigurnoj kući bilo smješteno tokom prošle godine. To...

Prijava nasilja u porodici je obaveza!

Osoba koja ne izvši obavezu prijavljivanja radnji nasilja u porodici čini prekršaj, osim u slučaju kada nasilje u porodici prijavi žrtva nasilja.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici – Pojam nasilja

Radnje nasilja u porodici ili prijetnje tim radnjama, u smislu stava 1. ovog člana su:

1. Svaka primjena fizičke sile na fizički ili psihički integritet člana porodice.

2. Svako postupanje jednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku bol ili patnju

3. Prouzrokovanje straha ili osobine ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugom prinudom.

4. Fizički napad člana porodice na drugog člana porodice bez obzira na to da li je nastupila fizička povreda ili nije.

5. Verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima te drugi načini grubob uznemiravanja člana porodice od drugog člana porodice.

6. Seksualno uznemiravanje.

7. Ugođenje i svi slični oblici uznemiravanja drugog člana porodice.

8. Oštećenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu.

9. Upotreba fizičkog nasilja ili prouzrokovanje straha sa ciljem oduzimanja prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanjem člana porodice u odnosu zavisnosti ili podređenosti.

10. Upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanemarivanje u njihovom odgoju.

11. Fizičko i psihičko nasilje prema starim, iznemoglim osobama i zanemarivanje u njihovom njegovanju i liječenju.

12. Nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice.

13. Propuštanje dužne pažnje i nepružanje pomoći i zaštite članu porodice i pored obaveze prema zakonu

 

Vrste i svrha zaštitnih mjera

Učiniocima nasilja u porodici izriču se sljedeće zaštitne mjere:

Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor.

Zabrana približavanja žrtvi nasilja.

Zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.

Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor.

Zabrana približavanja žrtvi nasilja.

Zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.